Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

0845 4c46 390
6357 eb5e 390
Reposted fromtwarze twarze viaszydera szydera
The best advice i’ve ever received “no one else knows what they are doing either.
— Charles Bukowski
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viaszydera szydera
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamdjg mdjg

July 02 2015

Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja viaszydera szydera
3678 ea80 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera

June 29 2015

1799 50c3 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viatwarze twarze
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viamayamar mayamar

June 15 2015

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viazapominanie zapominanie

June 07 2015

1345 1543 390
Reposted fromking13 king13 viamelan melan
6040 c190 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialugola lugola
5342 a0aa 390
Tove Jansson's illustration
Reposted frommarfi marfi vialugola lugola
4282 ea1d 390
Reposted fromrol rol viatedibea tedibea

May 31 2015

Reposted fromfelicka felicka viatedibea tedibea
Pójdziemy ze sobą powoli obok, do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo, bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach. Okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca.  I czując Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim.
— Myslovitz

Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.

— — Lauren Oliver, Delirium
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viamayamar mayamar

May 24 2015

1658 10c0 390
Reposted frommayamar mayamar

May 18 2015

2174 4c7f 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl